AW: Achse über “Kugel”, “Kugel” am Spiegel, Cucaracha mit Armen Surkov
ET: LaWa, Sa, ChaCha (2), Ru, Ji

Thema

Tango

Check:

  • LaWa
  • Sa
  • ChaCha
  • Choreo Tango GS
  • Link mit Promenade geschlossen
  • gel. LiDreh Ende geschlossen

 

neu:

  • Fünferschritt

Technik:

Führung Dame in CBMP

 

Technik: TH Tango mit Aufbau Peter Beinhauer