AW: Achse über “Kugel”, “Kugel” am Spiegel, Cucaracha mit Armen Surkov
ET: LaWa, Sa, ChaCha (2), WW, SF, Quick

Thema

Tango

Check:

  • LaWa
  • Sa
  • ChaCha
  • Choreo Tango GS
  • Link mit Promenade geschlossen

 

Neu:

  • gel. LiDreh Ende geschlossen, nur kurz Schritte

 

Technik: TH Tango mit Aufbau Peter Beinhauer